ارزیابی شنوایی

در ویزیت اول ادیولوژیست تاریخچه پزشکی و مشکلات شنوایی شما را با پرسیدن سوالاتی از شما بررسی میکند.

  • اگر سابقه جراحی گوش یا هرگونه آزمایش مرتبط با شنوایی دارید، مدارک و نتایج مربوط به آن هارا با خود همراه داشته باشید.

سپس ادیولژیست کاناال گوش شمارا با اتوسکوپ میبیند تا مطمئن شود چیزی که انجام تست های بعدی را با مشکل روبرو کند در گوش شما نیست.

  • وجود وکس گوش طبیعی است اما اگر مقدار آن خیلی زیاد باشد میتواند در روند آزمایش اختلال ایجاد کند.

شنوایی شناس ارزیابی های مختلفی انجام میدهد تا برای به اطلاعات  زیر دست یابد:

  • آیا شما کم شنوایی دارید؟
  • کم شنوایی شما از چه نوعی است؟
  • میزان کم شنوای<ی در هرگوش چقدر است؟st
  • بهترین رویکرد درمانی برای شما چیست؟

 

بعد از بررسی نتایج ارزیابی ها و تست ها واز مجموعه اطلاعات به دست آمده ممکن است یکی از موارد زیر به شما پیشنهاد شود:

-انجام تست های بیشتر

-مشاوره با پزشک متخصص

استفاده از سمعک

راهکارهای جبرانی برای بهتر شنیدن درمدرسه

استفاده از وسایل کمک شنوایی

کاربرروی مهارت های شنیداری و تربیت شنوایی

ارزیابی های گفتاروزبان